ŹRÓDŁO NIEPOWODZEŃ

Jako heterotrof, a więc organizm zależny od innych orga­nizmów, nie może on kontrolować biosfery sam bio­rąc pod uwagę tylko swoje własne dobro: musi on mieć zapewnione współdziałanie zarówno’ drobnoustro­jów glebowych i wodnych autotrofów, jak i wielu innych organizmów. Zbyt często człowiek pracuje dla uzyskania tylko czasowych korzyści powiększając tempo przepływu materii, ale zapominając o zagwaran­towaniu mechanizmów zwrotnych. Jako przykład moż­na tu wymienić częste niepowodzenia we wprowadza­niu upraw w tropikach. Z reguły po niewielu latach dobrych plonów następuje zamieranie produkcji, gdyż składniki odżywcze stają się niedostępne dla roślin, np. na skutek wyługowania. Źródłem tych niepowo­dzeń jest to, że w systemie urządzonym przez czło­wieka brakuje mechanizmów biologicznego sprzęże­nia zwrotnego, które istnieją w systemach naturalnych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: