ZNACZNIK RADIOAKTYWNY

Eksperyment ze znacznikiem radioaktywnym jest dobrą ilustracją szeregu ważnych stwierdzeń w ekologii, jak np.: 1) odmiennego tempa przemieszczania się dwóch badanych pierwiastków i związanej z tym hipo­tezy tempa wymiany (omawianej w rozdz, 4); 2) wpły­wu fotosyntezy i oddychania na przyswajanie pier­wiastków; 3) znaczenia wielkości powierzchni rośliny; prawa zależności między wielkością ciała a meta­bolizmem (omawianego w rozdz. 3); 5) ograniczonej sta­bilności małego ekosystemu; 6) gromadzenia się ogrom­nej ilości składników odżywczych w biomasie. To ostatnie zjawisko jest niezmiernie ważne przy zagadnie­niach związanych z pozbywaniem się odpadów radio­aktywnych; kłopoty z tym związane są jedną z naj­ważniejszych przeszkód w wykorzystywaniu energii atomowej na pełną skalę. Badania z tego zakresu oma­wia radioekologia, nowa dyscyplina, o której wiele usłyszymy w przyszłości.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: