ZNACZENIE KONCEPCJI CZYNNIKÓW

Koncepcję czynników ograniczających możemy sfor­mułować następująco: prawidłowy rozwój populacji lub biocenozy zależy od kompleksu czynników; każdy czynnik, który zbliża się do granic tolerancji orga­nizmu czy grupy lub przekracza te granice może być nazwany czynnikiem* ograniczającym. Chociaż osta­teczne granice całej biosfery wyznaczane są przez do­pływ energii słonecznej i prawa termodynamiki, różne ekosystemy mają różne kombinacje czynników, które mogą powodować dalsze ograniczenia ich funkcjono­wania i struktury biologicznej. Znaczenie koncepcji czynników ograniczających po­lega na tym, że stanowi ona dla ekologa pierwszy krok w badaniu skomplikowanych sytuacji. Zależności śro­dowiskowe są niezwykle Skomplikowane, a więc to, że nie wszystkie czynniki mają równe znaczenie ekolo­gicznie stwarza dla badacza bardzo korzystny punkt wyjścia. I tak np. tlen jest pierwiastkiem, niezbędnym do życia dla wszystkich zwierząt, ale tylko w pewnych środowiskach staje się czynnikiem limitującym z eko­logicznego punktu widzenia.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: