ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI USTALENIAMI

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami i wytycznymi władz oświatowych, uczeń nie powinien należeć do więcej niż jednej organizacji społecznej. Jeśli taka potrzeba zacho­dzi, zgodę na przynależność ucznia dq.. więcej niż jednego koła powinien .wyrazie wychowawca klasy. Nie dotyczy to jednakże szkolnego koła sportowego, klubu sporto­wego i spółdzielni uczniowskiej, do których przynależność nie wyklucza ucznia z przy­należności do którejkolwiek organizacji społecznej.  Dla utworeenia szkolnego kola określonej organizacji społecznej (LOK, IX)P. SKKT- PTTK itp.) niezbędna jest inicjatywa uczniów i nauczyciela – przyszłego.opiekuna , oraz zgoda dyrektora szkoły, wydana po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, )aki  działającego w jej ramach zespołu wychowawczego. Członkiem SKKT-PTTK może byc każdy uczeń, który, wykazuje zainteresowania krajoznąwczo:turystyczne. W przypadku powoływania SKKT-PTTK. zgoda na-jego powołanie może byc wydana przez dyrektora szkoły dopiero po powołaniu opiekuna sprawującego nadzór nad działalnością.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: