ZADANIA PLANOWE

Aby zadania planowe były wykonywane systematycznie przez nauczycieli, ZHP,; SKKT, PTSM, dyrektor szkoły musi na bieżąco czuwać nad harmonogramem nakreślo-. nych w. tej sprawie prac, rozmawiać z nauczycielami 1 hospitować ich zajęcia. Dyrektor szkoły powinien organizować hospitacje problemowe pod kątem zastoso­wania różnych form działalności krajoznawczo-turystycznych w procesie dydak-, tyczno-wychowawczym, powinien również hospitować nauczycieli prowadzących za­jęcia turystyczno-krajoznawcze. Osiągnięcia nauczycieli w tym zakresie powinien omó­wić na zebraniu rady pedagogicznej. Podsumowanie takie winno zawierać myśl kon­cepcyjną wskazującą na dalszy kierunek rozwoju tej działalności.

 

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: