W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH GLOBU

Gdy chcemy mówić o rzędach, ro­dzinach, rodzajach i gatunkach bez szczegółowego określania kategorii taksonomicznej wygodnie jest uży­wać terminu takson. Możemy więc powiedzieć, że tak- sony ekosystemu zależne są zarówno od środowiska lokalnego, jak i od położenia geograficznego. Wyka­żemy później, że również sam zespół biotyczny odgry­wa ważną rolę w determinowaniu zarówno swojej li­czebności, jak i rodzajów obecnych w nim organizmów. Należy pamiętać, że w różnych częściach globu o po­dobnych warunkach środowiska fizycznego rozwinęły się gatunki ekologicznie podobne lub ekologicznie ekwiwalentne. Gatunki traw półpustynnej części Au­stralii o umiarkowanym klimacie, bardzo różnią się od traw podobnego klimatycznie regionu Ameryki Północnej, ale spełniają tę samą podstawową funkcję jako producenci w ekosystemie.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: