RUCH MATERII W EKOSYSTEMIE

Równie ważnym zagadnieniem jest ruch materii w ob­rębie ekosystemu. Drogi, którymi pierwiastki chemicz­ne krążą pomiędzy żywymi organizmami a środowi­skiem, nazywamy cyklami biogeochemiczny- mi. Przedrostek „bio” dotyczy organizmów, a „geo” skał, gleby, powietrza i wody. Geochemia jest nauką zajmu­jącą się badaniem składu chemicznego ziemi i krąże­niem pierwiastków między różnymi częściami sko­rupy ziemskiej, a oceanami, rzekami itd. Biogeoche- mia jest więc nauką zajmującą się badaniem krąże­nia materii między żywymi i nieżywymi komponen­tami biosfery. Rysunek  przedstawia cykl biogeochemiczny nało­żony na uproszczony schemat przepływu energii w celu uwidocznienia współzależności między tymi dwoma podstawowymi procesami w ekosystemie.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: