PRZYBLIŻONA PROSTA

Powyższe dane możemy przedstawić na wykresie od­kładając na osi y liczby osobników odławianych w ko­lejnych próbach, a na osi x sumy osobników odłowio­nych do momentu pobrania kolejnej próby. Otrzymamy w ten sposób linię przybliżoną do prostej, co oznacza, że prawdopodobieństwo odłowu jest stałe. Jeżeli prze­dłużymy tę linię do przecięcia z osią x, co oznacza teo­retycznie 100lo/o wyłowienia z powierzchni, to przy po­wyższych danych otrzymamy liczbę około 300 osobni­ków. Jest szereg metod matematycznych pozwalających oszacować liczebność nai podstawie tego typu danych, ale to proste graficzne rozwiązanie dobrze ilustruje zasadę naszego postępowania. Dla pewnych grup ga­tunków nie otrzymamy na wykresie linii prostej, co wskazuje na to, że prawdopodobieństwo odłowu nie jest stałe, lecz zmienia się wraz z pobieraniem kolej­nych prób. Zdarza się, że spadek liczebności poprze­dzony jest jej wzrostem w kilku pierwszych próbach.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: