PRODUKCJA A TEMPO UTYLIZACJI

Innego rodzaju stan równowagi powstaje w sytuacji, gdy suma produkcji brutto i importu równa jest całkowitej respiracji, tak jak to ma miejsce w pewnych typach ekosystemów strumieni lub, gdy produkcja brutto równa jest sumie respiracji i eksportu, tak jak w stałych uprawach rol­nych.Prawie we wszystkich ekosystemach zachodzą se­zonowe i roczne fluktuacje związane ze zmianami śro­dowiska. Pomimo to zasadnicza struktura i skład ga­tunkowy zrównoważonych biocenoz na ogół nie zmie­niają się. Jeśli produkcja pierwotna nie jest równa konsumpcji (P/R jest większe lub mniejsze od 1) i w rezultacie materia organiczna akumuluje się lub ulega wyczerpaniu, to możemy oczekiwać, że bioce­noza będzie się zmieniała na drodze sukcesji eko­logicznej. Sukcesja prowadząca do osiągnięcia sta­nu równowagi, w którym P równa się R może postę­pować zarówno od warunków krańcowo autotroficz- nych (P>R), jak i heterotroficznych (P<jR).

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: