POWSZECHNIE ZWRACANA UWAGA

Powszechnie zwraca się uwagę na potrzebę nowego spojrzenia na treści nauczania i kształcenia realizowane w poszczególnych typach szkól i placówek oświatowo- wychowawczych, na potrzebę modernizowania i konieczność coraz szerszego wprowa­dzania metod aktywizujących uczniów, w tym szczególnie różnorodnych form wycie­czek zarówno przedmiotowych, jak krajoznawczo-turystycznych. W tym celu rozbudo­wuje się różne formy zajęć pozalekcyjnych oraz zakłada szkolne kluby krajoznawczo- -turystyczne. Do dalszego rozszerzenia działalności krajoznawczej przyczyni się plano­wana i stopniowo realizowana reforma programowa szkolnictwa polskiego. Również powstanie silniejszych organizacyjnie gminnych szkół zbiorczych powinno wpłynąć mobilizująco na nauczycieli tych placówek oświatowo-wychowawczych w kierunku organizowania w nich SKKT i stałego doskonalenia form ich pracy.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: