ODCHYLENIE STANDARDOWE

Odchylenie standartowe jest lepszą miarą rozrzutu danych niż różnica między wartością najniższą a najwyższą, gdyż uwzględnia ono wszystkie zebrane dane, a nie tylko krańcowe. Dla pewnego rodzaju danych i dla małych prób można wstępnie zorientować się w wielkości odchylenia stan­dartowego w sposób następujący: jeśli ilość prób jest zbliżona do 5, 10, 25 lub 100, obliczamy różnicę mię­dzy próbą największą i najmniejszą oraz dzielimy ją odpowiednio przez 2, 3, 4 lub 5. Taka operacja poz­wala zorientować się, z jakiego rzędu odchyleniem mamy do czynienia; nie powinna ona nigdy zastępować obliczeń opisanych poprzednio. Odchylenie standartowe jest często stosowane przy dalszych obliczeniach statystycznych, takich jak: 1) ocena wiarygodności średniej, 2) ocena względnej zmienności różnych średnich, 3) ocena prawdopodo­bieństwa wystąpienia lub niewystąpienia różnic między dwiema średnimi. Sposób obliczania tych podstawo­wych wartości można znaleźć w każdym podręczniku.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: