MODELE ROBOCZE

Diagramy te powinny być zatem traktowane jako modele robocze, które będą sprawdzane przez pomiary dokonywane w przyszłości. Biocenoza morska charakteryzuje się dużym strumieniem energii płyną­cym przez spasający łańcuch pokarmowy (dwie trze­cie P«) oraz stosunkowo dużym stanem biomasy zwie­rząt (ryby, fauna denna) w porównaniu z biomasą ro­ślin (fitoplankton). Zupełnie inaczej jest w lesie, gdzie największy strumień energii płynie przez detrytus (więcej niż 90% Pn), a stan biomasy roślin w porów­naniu ze stanem biomasy zwierząt jest ogromny. Tego rodzaju różnice nie są wyłączną cechą ekosy­stemów wodnych lub lądowych. Na intensywnie spa­sanych pastwiskach 50 lub więcej procent rocznej pro­dukcji roślinnej może przechodzić przez spasający łań­cuch pokarmowy.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: