KONTROLOWANIE

Kontrolując w toku wizytacji treść i organizację pracy, a zwłaszcza stosowane metody pracy i osiągane przez poszczególne klasy wyniki w zakresie różnych przedmiotów obowiązkowych, dyrektor szkoły winien częściej hospitować nauczycieli mających małe doświadczenie pedagogiczne nie posiadaj ących pełnych kwalifikacj i do prowadze­nia powierzonych im przedmiotów w szkole. Pozwoli to ocenić,w jakim stopniu stosują – oni w procesie nauczania wycieczki i inne formy pracy aktywizujące uczniów.  W szczególności dyrektor szkoły.powinien obejmować systematyczną i w mia­rę możliwości jak najczęstszą kontrolą dzienniki”lekcyjne (przynajmniej jeden raz w miesiącu) oraz dzienniki zajęć pozalekcyjnych (SKKT), odnotowując każdorazowo fakt ich przejrzenia oraz swoje uwagi na ten temat i zalecenia dla nauczycieli.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: