FORMY RACY TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZEJ Z MŁODZIEŻĄ

W ostatnim okresie obserwuje się zawężenie pracy krajoznawczej do szeregu stereotypowych czynności związanych z organizowaniem wycieczek i nauczaniem technik turystycznych. Podyktowane jest to często odchodzeniem ńa zasłużony odpo­czynek rutynowanej kadry nauczycieli krajoznawców i podejmowaniem pracy przez chętnych; lecz nie zorientowanych młodych pedagogów, odczuwających brak facho­wych porad w tym zakresie. Jeżeli więc w podstawowych dokumentach resortu oświaty i wychowania, regulu­jących rozwój działalności krajoznawczo-turystycznej na najbliższe lata, wysuwane są postulaty i zalecenia mające na celu dalsze zróżnicowanie i wzbogacanie dotychczaso­wej działalności, to należy szerzej popularyzować różnorakie formy pracy w tym zakresie. Rozdział ten w pewnym stopniu powinien podsunąć sporo rozwiązań sprzyja­jących polepszeniu pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: