Kategoria: Ekologia świata

STAWIANE PYTANIE

Społeczeństwo stawia pytania, na które nie można i’dzielić dokładnej odpowiedzi częściowo z braku da­nych, a głównie dlatego, że istniejące modele teore­tyczne nie są jeszcze dostatecznie sprawdzone, aby można było na ich podstawie przewidywać dalszy kie­runek rozwoju zjawisk. W prasie czyta się o tych problemach codziennie. Na przykład, czy powinno się zasypywać i osuszać bagniska nadbrzeżne dla uzyska­nia miejsc do budowy domów, czy też powinno się je chronić, gdyż od nich zależy produkcja pókarmu w morzu? Albo, jak dużo odpadków radioaktywnych mo­że być bezpiecznie wyrzucone do jakiegoś strumienia?

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

Na pierwsze pytanie możemy odpowiedzieć, jeśli bę­dziemy wiedzieli, ile pokarmu potrzebnego rybom po­chodzi z bagnisk nadbrzeżnych. Znajomość tempa obiegu biologicznego pierwiastków, których radioak­tywne izotopy znajdują się w odpadkach, pozwoli nam odpowiedzieć na drugie pytanie. Obydwa te pytania dotyczą dwóch najbardziej podstawowych zagadnień przepływu energii i cykli biogeo- chemicznych. Jedno jest pewne, że wiele nowych problemów po­wstałych w wieku atomu wymaga nowych sposobów myślenia. Już nie wystarcza postępowanie naprzód małymi kroczkami; musimy czasem robić skok do przo­du, a potem cofać się, aby uzupełnić szczegóły.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

W WIELU PRZYPADKACH

Tylko, że chcąc w takiej sytuacji uniknąć niepowodzenia mu­simy mieć rzetelne teoretyczne podstawy. W wielu przypadkach nie możemy pozwolić sobie na postępo­wanie metodą prób i błędów, ponieważ wiele zmian środowiska ma charakter nieodwracalny. Jeśli raz po­pełnimy błąd, nie będziemy mogli go już poprawić. Zwierzęta nieostrożnie wprowadzone do nowych śro­dowisk mogą być trudne do usunięcia, kiedy staną się już szkodnikami. Wprowadzenie do Ameryki Północnej wróbla i szpaka, nie mówiąc już o wielu szkodliwych owadach, jest dobrym tego przykładem. Jak wyka­żemy później, w przyrodzie istnieją stałe prawidłowo­ści, które pomogą nam w przyszłości ustrzec się od tego rodzaju kłopotów.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

CHARAKTERYSTYCZNY PRZYKŁAD

Charakterystycznym przykła­dem błędu niełatwego do skorygowania jest sytuacja w zagłębiu miedzi Copperhill Basin we wschodnim Tennessee. Wiele lat temu dopuszczono do tego, aby dymy z kominów zniszczyły lasy w promieniu wielu mil. Dymów już nie ma, ale obszar ten pozostał kom­pletną pustynią czerwonych, nagich wąwozów o nie­wielkiej pokrywie roślinnej, pomimo kilkakrotnych prób zalesiania go. Przykład Copperhill unaocznia nam, że jeśli środowisko mai funkcjonować w sposób umo­żliwiający ciągłość rozwoju życia, to poszczególne kom­ponenty biologiczne tego środowiska muszą być po­wiązane ze światłem słonecznym i czynnikami chemicz­nymi w określonych proporcjach i według ściśle okre­ślonych zasad.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

BIOLOGIA ŚRODOWISKA

Biologia środowiskowa jest przedmiotem fascynują­cym, nawet, jeśli nie ma bezpośrednich nawiązań prak­tycznych. Nieomal każdy człowiek ma przynajmniej utajoną ciekawość i zainteresowanie naturalnym oto­czeniem; u wielu to zainteresowanie przeradza się w hobby lub dodatkowy zawód, dający dużo intelektu­alnej i estetycznej satysfakcji. Dzieci wyrażają swe zainteresowanie żywymi obiektami znajdowanymi wo­kół siebie przez zadawanie niezliczonych pytań rodzicom lub nauczycielom; niestety wiele z odpowiedzi nie jest obliczone na rozbudzenie dalszego ich zainte­resowania. W miarę wzrostu młodego człowieka jego zainteresowania przyrodą często zanikają, gdyż coraz więcej uwagi wymaga przystosowanie się do ludzkich as­pektów środowiska.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂