ABSOLWENCI WYŻSZYCH UCZELNI

Należy w tym miejscu podkreślić, że począwszy od roku akademickiego 1974/75 szkoleniu temu nie podlegają absolwenci wyższych uczelni wychowania fizycznego, którzy wraz z otrzy­maniem dyplomu magistra nabywają niezbędne uprawnienia do prowadzenia wycie­czek szkolnych. Sprawy te uregulowało zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania zadnia 20 czerwca.1974 roku, zmieniające-w tym punkcie zarządzenie w sprawie wycieczek turystyczno-krajoznawczych młodzieży szkolnej (Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych. nr 6, poz. 44). Obecnie obowiązujące zasady szkolenia kadr dla potrzeb szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego zawarte są w zarządzeniu nr 51 Ministra Oświaty i Wy­chowania z dnia 12 maja 1983 roku w sprawie szkolnego ruchu krajoznawczo-tu­rystycznego .

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: